THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2024

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2024: Nhà trường tuyển sinh 24 ngành đào tạo đại học chính quy với tổng chỉ tiêu là: 1.589, bao gồm:

– Xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: 965 chỉ tiêu

– Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ), học bạ kết hợp điểm thi môn năng khiếu, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: 552 chỉ tiêu

– Xét tuyển theo phương thức khác: 72 chỉ tiêu.

Chi tiết các ngành tuyển sinh năm 2024:

TT Trình độ đào tạo Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 Tổ hợp xét tuyển 4
Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Đại học 7480103 Kỹ thuật phần mềm 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 60 Toán Toán Ngữ văn Toán
Vật lý Vật lý Toán Hoá học
Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 35 Toán, Toán Ngữ văn Toán
Vật lý Vật lý Toán Hoá học
Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 5
2 Đại học 7420201 Công nghệ sinh học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Sinh học Toán
Hoá học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Sinh học Toán
Hoá học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 5
3 Đại học 7440112 Hoá học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hóa học Toán
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hóa học Toán
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
4 Đại học 7440301 Khoa học môi trường 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hóa học Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hóa học Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
5 Đại học 7480107TD Quản trị và phân tích dữ liệu 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Toán Toán Toán Toán
Vật lý Vật lý Vật lý Hóa học
Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Toán Toán Toán Toán
Vật lý Vật lý Vật lý Hóa học
Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
6 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 360 Toán Toán Ngữ văn Toán
Vật lý Vật lý Toán Hoá học
Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 230 Toán Toán Ngữ văn Toán
Vật lý Vật lý Toán Hoá học
Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 10
7 Đại học 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 30 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Vật lý Hoá học Toán
Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Vật lý Hoá học Toán
Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
8 Đại học 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hoá học Toán
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hoá học Toán
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 3
9 Đại học 7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Toán Toán Ngữ văn Toán
Vật lý Hoá học Toán Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Toán Toán Ngữ văn Toán
Vật lý Hoá học Toán Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 5
10 Đại học 7580101 Kiến trúc 405 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu 70 Toán Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) Toán Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) Toán Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5)
Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh
Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng)
406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu 30 Toán Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) Toán Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) Toán Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5)
Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh
Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng)
500 Sử dụng phương thức khác 5 Vẽ mỹ thuật Vẽ mỹ thuật Vẽ mỹ thuật
11 Đại học 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 Toán Toán Ngữ văn Toán
 Vật lý Hóa học Toán Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Toán Toán Ngữ văn Toán
 Vật lý Hóa học Toán Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
12 Đại học 7220104 Hán Nôm 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân
500 Sử dụng phương thức khác 2
13 Đại học 7229001 Triết học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Vật lý Toán Giáo dục công dân
Giáo dục công dân Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Vật lý Toán Giáo dục công dân
Giáo dục công dân Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
14 Đại học 7229010 Lịch sử 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử Toán
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử Toán
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
15 Đại học 7229030 Văn học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân
500 Sử dụng phương thức khác 2
16 Đại học 7310205 Quản lý nhà nước 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Ngữ văn, Ngữ văn, Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử, Toán, Toán Giáo dục công dân
Giáo dục công dân Giáo dục công dân Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Ngữ văn, Ngữ văn, Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử, Toán, Toán Giáo dục công dân
Giáo dục công dân Giáo dục công dân Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
17 Đại học 7310301 Xã hội học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn,
Lịch sử Lịch sử Toán Lịch sử,
Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Giáo dục công dân
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn,
Lịch sử Lịch sử Toán Lịch sử,
Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Giáo dục công dân
500 Sử dụng phương thức khác 2
18 Đại học 7310608 Đông phương học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 25 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn, Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử, Toán
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 13 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn, Ngữ văn
Lịch sử Lịch sử Lịch sử, Toán
Địa lý Tiếng Anh Giáo dục công dân Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
19 Đại học 7320101 Báo chí 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Địa lý Toán
Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 60 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Địa lý Toán
Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 5
20 Đại học 7320111 Truyền thông số 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 35 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Địa lý Toán
Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 18 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử Địa lý Toán
Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
21 Đại học 7760101 Công tác xã hội 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 Ngữ văn, Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử, Lịch sử Toán Lịch sử
Giáo dục công dân Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 10 Ngữ văn, Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Lịch sử, Lịch sử Toán Lịch sử
Giáo dục công dân Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý
500 Sử dụng phương thức khác 2
22 Đại học 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Toán Toán Ngữ văn Toán
Hoá học Ngữ văn Toán Địa lý
Sinh học Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Toán, Toán Ngữ văn Toán
Hoá học Ngữ văn Toán Địa lý
Sinh học Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
23 Đại học 7850105 Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hoá học Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Toán Toán Toán Ngữ văn
Vật lý Hoá học Hoá học Địa lý
Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2
24 Đại học 7440102 Vật lý học 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 Toán Toán Toán, Ngữ văn
Vật lý Vật lý Vật lý Toán
Hoá học Tiếng Anh Giáo dục công dân Tiếng Anh
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 8 Toán Toán Toán, Ngữ văn
Vật lý Vật lý Vật lý Toán
Hoá học Tiếng Anh Giáo dục công dân Tiếng Anh
500 Sử dụng phương thức khác 2

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2024 XEM: TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

[06/06/2024] - THÔNG BÁO về việc điều chỉnh thời gian đăng kí xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh sớm

06/06/2024 10:40 sáng Tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển như sau: – Thời gian đăng ký xét tuyển : Từ ngày 06/4/2024 đến 17h00 ngày 20/6/2024 – Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 25/6/2024. Thông tin chi […]

[05/06/2024] - THÔNG BÁO Tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 – ĐỢT 2

05/06/2024 10:24 sáng Tin tuyển sinh

Hội đồng đánh giá năng lực thông báo đến các thí sinh có nhu cầu dự tuyển vào ngành Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 việc tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật như sau: I. HỒ SƠ ĐĂNG […]

[04/05/2024] - XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1- 2024 KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI

04/05/2024 10:01 sáng Tin tuyển sinh

XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1- 2024 KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI: 3 HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ 2 NGÀNH SIÊU HOT Mở cổng XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành XÃ HỘI HỌC và ngành CÔNG TÁC XÃ HỘI tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, Tại sao nên chọn học Khoa Xã hội học […]

[04/05/2024] - XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1 – CƠ HỘI SỚM TRỞ THÀNH TÂN SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN, HUSC

9:32 sáng Tin tuyển sinh

XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1 – CƠ HỘI SỚM TRỞ THÀNH TÂN SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN, HUSC  Mở cổng XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành Văn học và Hán – Nôm tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, sĩ tử 2k6 quan tâm hãy ĐĂNG KÝ NGAY nhé!  Ngành Văn học giúp bạn khám phá vẻ đẹp […]

[04/05/2024] - XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG và ngành VẬT LÝ HỌC

8:54 sáng Tin tuyển sinh

HÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1  Mở cổng XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG và ngành VẬT LÝ HỌC tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, bạn đã sẵn sàng chưa nè?  Tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ Vật liệu, bạn sẽ được […]

[04/05/2024] - THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

8:37 sáng Tin tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Ngành Khoa học Môi trường là một khoa học liên ngành, được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học và có một đối tượng chung để nghiên cứu và xác định đó […]

[04/05/2024] - THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

8:19 sáng Tin tuyển sinh

ĐẶC QUYỀN 2K6: CHỚP CƠ HỘI VÀO ĐẠI HỌC – MIỄN 100% HỌC PHÍ VỚI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ. Mở cổng đăng ký ngành Triết học và Quản lý nhà nước tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, sĩ tử 2k6 quan tâm hãy ĐĂNG KÝ NGAY nhé! – Đăng ký sớm sẽ giúp bạn được […]

[03/05/2024] - TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY HỌC TẬP NHƯ SINH VIÊN: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẾ, SINH ĐỘNG VÀ ĐẦY HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH

03/05/2024 3:00 chiều Tin tuyển sinh

“Một ngày làm sinh viên”: Cách hướng nghiệp thực tế, sinh động QTO – Hình thức đưa học sinh cuối cấp đi tham quan, trải nghiệm môi trường học tập tại các trường đại học là một trong những cách thức hướng nghiệp đang được nhiều trường THPT trong nước thực hiện. Nắm bắt xu hướng […]

[02/05/2024] - CHỌN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – CHỌN HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI

02/05/2024 4:46 chiều Tin tuyển sinh

CHỌN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – CHỌN HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI  Các bạn GenZ luôn là những người trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng thích nghi với công nghệ, đồng thời luôn hòa mình và bảo vệ thiên nhiên! Nếu bạn đam mê bảo vệ hành tinh và […]