0
Minh(Vô danh)

Ngành công nghệ thông tin là học mấy năm ạ

Minh đã hỏi