Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Về tác giả

Phản hồi gần đây

  admin
  378 trả lời 35 trả lời 15 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

  Thống kê

  • 35 trả lời, 1 chọn
  • 15 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 3 năm,8 jours
  • 3283 visite sur le profile
  • Last seen 6 giờ

  Hoạt động

  Total 378
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  +10
  Tháng Tám 19, 2019 Đã trả lời Rút lại học phí
  +10
  Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Thiếu bổ sung sau đc ko
  +10
  Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Sao trường không có giấy báo ạ
  +10
  Tháng Tám 13, 2019 Đã trả lời thủ tục nhập học

  Bỏ phiếu

  0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
  0 số vote cast 0/100 0+1 0-1