Về tác giả

admin
333 trả lời 23 trả lời 1 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

Thống kê

  • 23 trả lời, 1 chọn
  • 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 1 năm,2 tháng5 jours
  • 1317 visite sur le profile
  • Last seen 3 ngày

Hoạt động

Total 333
0,0,0,0,0,0,0,0,0,162,30,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,40,0,0,0,0,0,0
+10
6 ngày Đã trả lời Công Nghệ Thông Tin
+10
6 ngày Đã trả lời Công nghệ thông tin
+10
6 ngày Đã trả lời Công nghệ sinh học
+10
6 ngày Đã trả lời đại học khoa học huế
+10
Tháng Tư 9, 2018 Đã trả lời Công Nghệ Thông Tin

Bỏ phiếu

0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
0 số vote cast 0/100 0+1 0-1
Liên hệ