TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Phụ lục về Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Huỳnh Thị Minh Thy

File tải tại đây.:  PHU_LUC_TBTT_UTXT.doc
Phụ lục 1:    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUẾ

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

( Kèm theo Thông báo số 04 /TB-HĐTSĐHCĐ  ngày  28  tháng 3 năm 2017     

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế)

 

STT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành đào tạo Mã ngành
1 Toán Sư phạm Toán học (*) 52140209
Toán học (*) 52460101
Toán ứng dụng (*) 52460112
2 Vật lý Sư phạm Vật lý (*) 52140211
Vật lý học (*) 52440102
3 Hóa học Sư phạm Hóa học (*) 52140212
Hóa học (*) 52440112
Công nghệ thực phẩm 52540102
Dược học 52720401
Khoa học môi trường 52440301
4 Sinh học Sư phạm Sinh học (*) 52140213
Sinh học (*) 52420101
Công nghệ sinh học (*) 52420201
Y đa khoa 52720101
Y học cổ truyền 52720201
Răng hàm mặt 52720601
Y học dự phòng 52720103
Điều dưỡng 52720501
Kỹ thuật hình ảnh y học 52720330
Xét nghiệm y học 52720332
Y tế công cộng 52720301
Khoa học môi trường 52440301
Khoa học cây trồng 52620110
Chăn nuôi 52620105
Lâm nghiệp 52620201
Nuôi trồng thủy sản 52620301
5 Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn (*) 52140217
Việt Nam học 52220113
Văn học (*) 52220330
Báo chí (*) 52320101
Ngôn ngữ học (*) 52220320
6 Lịch sử Sư phạm Lịch sử (*) 52140218
Lịch sử (*) 52220310
7 Địa lý Địa chất học 52440201
Sư phạm Địa lý (*) 52140219
Địa lý tự nhiên (*) 52440217
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
8 Tin học Sư phạm Tin học (*) 52140210
Công nghệ thông tin (*) 52480201
9 Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh (*) 52140231
Ngôn ngữ Anh (*) 52220201
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320
10 Tiếng Nga Ngôn ngữ Nga (*) 52220202
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320
11 Tiếng Trung Quốc Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) 52140234
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 52220204
Hán Nôm 52220104
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320
12 Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp (*) 52140233
Ngôn ngữ Pháp (*) 52220203
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320

Ghi chú:

– Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;
– Các  ngành còn lại là ngành gần.


Phụ lục 2:    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUẾ

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

( Kèm theo Thông báo số 04 /TB-HĐTSĐHCĐ  ngày 28 tháng 3 năm 2017     

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế)

STT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành đào tạo Mã ngành
1 Sinh học Chăn nuôi 51620105

Phụ lục 3:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC HUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

Ảnh

4 x 6

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Dành cho thí sinh khiếm thị)

 1. Họ và tên của thí sinh (Viết theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa)

…………………………………………………………………            Giới (nữ ghi1, nam ghi 0)

ngày   tháng   năm
 1. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 1. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Trường đăng ký xét tuyển
 1. Trường Đại học Khoa học (DHT)
Ngành đào tạo Tổ hợp môn thi Mã ngành
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  
 1. Trường Đại học Luật (DHA)
Ngành đào tạo Tổ hợp môn thi Mã ngành
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi biết rằng, nếu qua kiểm tra mà phát hiện những điểm khai man thì kết quả xét tuyển của tôi có thể không được công nhận và tôi phải chịu trách nhiệm.

Khi cần báo tin cho ai và theo địa chỉ nào?…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Điện thoại (nếu có):……………………….

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường …………………………………….. là đúng sự thật.
Ngày……… tháng……….năm 2017

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày……… tháng……….năm 2017

Chữ ký thí sinh

 


Phụ lục 4:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
Ảnh4 x 6
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại

 các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh)

 

 

 

 1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
    …………………………………………………………………………..   Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)  
 1. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                

                                                                                                                           ngày           tháng           năm

 1. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):………………………….Email:…………………………….Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia
 2. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)
 1. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ………………………………………………………………………………………..
 2. Năm tốt nghiệp THPT:…………………………………………………………………..
 3. Năm đoạt giải:…………………………….
 4. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương
           
          Môn đoạt giải   Loại giải, loại huy chương  
 1. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2017 môn: ……………………………..
 2. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:
Số TT Mã trường

(chữ in hoa)

Mã ngành/nhóm ngành Tên ngành/nhóm ngành
1      
2      
3      
4      
5      
     
     

 

 1. Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường …………………………………………..đã khai đúng sự thật.

Ngày ………. tháng …….. năm 2017

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ……. tháng …….. năm 2017

Chữ ký của thí sinh

 


Phụ lục 5:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Ảnh4 x 6
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại

 các điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh)

 

 

 

 1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
    …………………………………………………………………………..   Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)  
 1. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                

                                                                                                                           ngày           tháng           năm

 1. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)
 2. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)
 1. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):………………………….Email:……………………………………………………….
 2. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, huyện, tỉnh):…………………………………………………………………………………..
 1. Dân tộc: …………………………………………………………………..
 2. Nơi học THPT hoặc tương đương:

– Năm lớp 10:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Năm lớp 11:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Năm lớp 12:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Năm tốt nghiệp THPT: ………………………………..
 2. Học lực: Năm lớp 10:…………………; Năm lớp 11: …………………….; Năm lớp 12:……………………….
 3. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:
Số TT Mã trường

(chữ in hoa)

Mã ngành/nhóm ngành Tên ngành/nhóm ngành
1      
2      
3      
4      
5      
     
     

 Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường …………………………………………..đã khai đúng sự thật.

Ngày ………. tháng …….. năm 2017

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ……. tháng …….. năm 2017

Chữ ký của thí sinh


Phụ lục 6:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 
Ảnh4 x 6
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

 

 

 

 

 1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
    …………………………………………………………………………..           Giới  (nữ ghi 1, nam ghi 0)    
 1. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                

                                                                                                     Ngày        tháng           năm

 1. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)
 1. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)
 2. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):………………………….Email:…………………
 3. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ………………………………………………………………………………………..
 4. Môn đoạt giải:………………………………… Loại giải, huy chương:………………………………………………………….
 5. Năm đoạt giải:…………………………….
 6. Năm tốt nghiệp THPT:………………………………..
 7. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (như hồ sơ đăng ký dự thi)
Số TT Mã trường

(chữ in hoa)

Mã ngành/nhóm ngành Tên ngành/nhóm ngành
1      
2      
3      
4      
5      
     
     
 1. Địa chỉ báo tin:…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… Điện thoại (nếu có): …………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường …………………………………………..đã khai đúng sự thật.

Ngày ………. tháng …….. năm 2017

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

        Ngày ……. tháng …….. năm 2017

Chữ ký của thí sinh

 


Phụ lục 7.

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Kèm theo công văn số:  603 /BGDĐT-GDĐH ngày 17  tháng 02  năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…………………………….                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày       tháng      năm 2017

 Kính gửi: Đại học Huế

 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2017

VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

 

 

Số

TT

 

Họ và tên

 

Số CMND

 

Giới tính

 

Ngày sinh

 

Năm tốt nghiệp THPT

Đăng ký xét tuyển thẳng  

Năm đoạt giải

 

Môn

đoạt giải

 

Loại giải,

huy chương

 

Tham dự kì thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic

 

 

Ghi chú

Ký hiệu trường Tên ngành Quốc tế môn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
01 Nguyễn Văn A X 15/12/19.. 2017 BKA ….. Toán học HC vàng Toán

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


Phụ lục 8.

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Kèm theo công văn số:  603/BGDĐT-GDĐH ngày 17  tháng 2  năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:…………………………….                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày       tháng      năm 2017

                                                                                                                                                

                            Kính gửi: Đại học Huế

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 (30a)

 

 

Số

TT

 

Họ và tên

 

Số CMND

 

Giới tính

 

Ngày sinh

 

Hộ khẩu thường trú

Năm tốt nghiệp THPT

Đăng ký xét tuyển thẳng Mã tỉnh và mã trường nơi học THPT hoặc tương đương Học lực  

Ghi chú

Ký hiệu trường Tên ngành Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
01 Trần Thị T. X 15/12/19.. XDA

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Ghi chú:
 

–          Danh sách này gửi về trường thí sinh đăng ký xét tuyển.

–          Danh sách này lập đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ.


Phụ lục 9.

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI  CUỘC

THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Kèm theo công văn số: 603   /BGDĐT-GDĐH ngày 17  tháng02  năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:…………………………….                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày       tháng      năm 2017

                                                                                                                                               

 Kính gửi: Đại học Huế

 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI

KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

 

 

Số

TT

 

Họ và tên

 

Số CMND

 

Giới tính

 

Ngày sinh

 

Năm tốt nghiệp

THPT

Đăng ký xét tuyển thẳng  

 

Năm đoạt giải

 

 

Lĩnh vực

đoạt giải

 

 

Loại giải,

huy chương

 

Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật

 

 

Ghi chú

Ký hiệu trường Tên ngành Quốc tế lĩnh vực
(1) (2) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
01 Nguyễn Văn  X. X 15/12/19.. 2017 BKA ….. Khoa học môi trường HC vàng Toán

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục 10.

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH  ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Kèm theo công văn số:  603 /BGDĐT-GDĐH ngày 17  tháng 02  năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…………………………….                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày       tháng      năm 2017

 Kính gửi: Đại học Huế

 

DANH SÁCH THÍ SINH  ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

 

 

Số

TT

 

Họ và tên

 

Số CMND

 

Giới tính

 

Ngày sinh

 

Năm tốt nghiệp THPT

Đăng ký ưu tiên xét tuyển  

Năm đoạt giải

 

Môn

đoạt giải

 

Loại giải,

huy chương

 

 

Ghi chú

Ký hiệu trường Tên ngành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
01 Nguyễn Văn A X 15/12/19.. 2017 BKA ….. Toán học HC vàng

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Tin cùng chuyên mục

KẾ HOẠCH VÀ THỦ TỤC ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 41 NHẬP HỌC NĂM 2017

Tác giả: admin

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN – Địa điểm: Phòng E.202, E.203 dãy nhà E Trường Đại học Khoa học- 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế. – Thời gian: Từ 07h30 ngày 23 tháng 08 năm 2017: Hán- Nôm; Đông phương học; Triết học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Văn học; Xã hội học; Báo chí; Sinh […]

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học (cập nhật ngày 8/8)

Tác giả: admin

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cung cấp danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào trường Đại học Khoa học. Thí sinh có thể kiểm tra thông tin xác nhận nhập học của mình từ các danh sách này. Chi tiết thí sinh có thể xem ở các file đính kèm tại […]

Thông báo về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào trường

Tác giả: admin

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017. Nay Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo thủ tục […]

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Tác giả: admin

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 của trường Đại học Khoa học. Vui lòng nhấn vào ngành cần xem. Báo chí Công nghệ kỹ thuật điện tử – Truyền thông Công nghệ Sinh học Công nghệ Thông tin Công tác xã hội Địa chất học Địa lý tự nhiên Đông phương […]

Mẫu giấy báo trúng tuyển

Tác giả: Huỳnh Thị Minh Thy

Khi thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường thành viên Đại học Huế, nếu trúng tuyển sẽ nhận được thông báo trúng tuyển như sau:

Thông báo về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Huế

Tác giả: Huỳnh Thị Minh Thy

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017. Nay Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo thủ tục […]

 • Trang 1 trên 2
 • 1
 • 2
Liên hệ